• اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان
   آدرس: گرگان، کمربندی، روبروی شهرک حافظ
   اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان
   کد پستی: 4913897755
   تلفن: 32620302- 017
   فکس: 32621304
   پست الکترونیک:
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *