• شرح وظایف

   انجام معاینات بالینی واعلام نظریه تخصصی کار شناسی.

   انجام امور تشخیصی وآزمایشگاهی در جهت کشف حقیقت.

   آموزش دستیاران پزشکی قانونی – دانشجویان گروههای پزشکی – حقوق و نیروی انتظامی .

   انجام پروژه های پژوهشی.